Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1.     Avtalen

Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. Forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 3 og angrerettloven (angrl.) § 3.

Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse standardvilkårene. Standardvilkårene kan fravikes til gunst for forbruker dersom dette avtales i en direkte korrespondanse mellom kjøper og selger. I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Angrerettloven § 8 lister opp opplysninger som avtalen under enhver omstendighet skal inneholde, og opplysninger kjøperen har krav på å få før en avtale inngås. Selger må selv undersøke om ytterligere opplysningskrav følger av øvrig lovgivning enn det som er behandlet i denne veiledningen.

Individuelle informasjonskrav angående selve varen og ulike alternativer gitt av selger, slik som levering,  må fremkomme i bestillingsløsningen.

2.     Partene

Selger:

Firma: Riibe mynthandel A/S

Adresse: Dronningens gate 46, 7012 Trondheim.

Epost: Mynt@riibe.no.

Tlf: 73873737/90027188.

Org: 978662129

Kjøper er den som bestiller varene.

3.     Priser

Det gis informasjon om prisen på varen (inkludert mva., miljøgebyr og andre avgifter) og fraktkostnader i bestillingsløsningen. Dette summeres i et totalbeløp som kjøper skal betale. Vi tar forbehold om at prisene på enkelte sedler/mynter kan være forandret.

4.     Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Vi tar forbehold om at noen av objektene allerede kan være solgt, da vi har så mange objekter tilgjengelig og nesten kun unike produkter.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.     Ordrebekreftelse

Kjøperen får umiddelbart etter bestilling tilsendt en ordrebekreftelse per e-post som bekrefter at ordren er mottatt. Muligheter for forsinkelser ved ferieavvikling. Kjøper anbefales å se gjennom ordrebekreftelsen for å sjekke at alt er riktig.

6.     Betaling

Kjøper kan velge mellom ulike betalingsmåter. Etter at kjøper har valgt betalingsmåte, gis det informasjon om når betaling skjer, eventuelt når penger trekkes fra konto.

7.     Levering m.v.

Kjøperen kan velge mellom ulike leveringsmåter. Etter at kjøperen har valgt leveringsmåte, gis det informasjon om hvor lang tid det vanligvis tar før kjøper mottar varen.

8.     Risikoen for varen

Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene levert etter punkt 6. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse.

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

9.     Angrerett

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Forbrukeren kan også angre på kjøpet før varen er levert.  Vi har 2 ukers returrett fra varen mottas.

10.   Undersøkelsesplikt

For å kunne ta stilling til om angreretten skal benyttes, har kjøperen rett til å undersøke varen. En forsvarlig prøving eller test av varen for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon medfører ikke at angreretten faller bort, eller at det kan kreves kompensasjon for undersøkelsen. Rettigheten kan sammenlignes med de undersøkelsene man kan foreta hvis man kjøper varer i en butikk, eksempel- vis prøve et klesplagg.

Forbrukeren kan imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen dersom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig og nødvendig. En redusert verdi på varen vil gjerne bestå av vask/rens eller reparasjonskostnader. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.

Det er selger som har bevisbyrden for at det foreligger en verdireduksjon, samt at dette skyldes kjøperens håndtering av varen. Dette innebærer at varen må bære preg av at forbrukeren har undersøkt den utover det som er  nødvendig.

For at selger skal kunne kreve at forbrukeren erstatter  verdireduksjonen,  forutsetter   dette at selger har gitt forbrukeren opplysninger om angrerett [9].

Med mindre annet er avtalt, dekker kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen. Direkte kostnader vil være forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelle andre direkte utgifter som eksempelvis innkjøp av ny fraktemballasje. Begrepet dekker ikke eventuelle administrative kostnader returen har for den næringsdrivende.

11.   Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

I tillegg til det som følger av punkt 9 i salgsbetingelsene, er kjøperens rettigheter ved forsinkelse regulert i kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig til Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

Dersom kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter. [10]

12.   Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

I tillegg til det som følger av punkt 10 i salgsbetingelsene, er kjøperens rettigheter ved mangel regulert i kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig til Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

Dersom kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter.

13.   Kjøperens rettigheter ved mangel

I tillegg til det som følger av punkt 10 i salgsbetingelsene, er kjøperens rettigheter ved mangel regulert i kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig til Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

Dersom kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter.

14.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

I tillegg til det som følger av punkt 11 i salgsbetin- gelsene, er selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbruker– tvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

Det vil imidlertid knyttes noen merknader til stør- relsen på gebyret som selgeren kan kreve ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil utgjøre frakt- utgifter tur/retur, samt et rimelig gebyr tilsvarende de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år, da dette i praksis vil være stifting av gjeld.

15.   Garanti

Eventuelle garantier gir rettigheter utover de forbrukeren har etter ufravikelig lovgivning, enten i tid eller i omfang. [11] Den næringsdrivende plikter å utforme opplysninger om garanti, reklamasjon og angrerett på en slik måte at det fremstår som klart for forbrukeren at det er tale om tre ulike rettigheter, og hvordan disse står i forhold til hverandre. Markedsføringsloven § 23 stiller for øvrig krav til hvordan garantivilkår skal utformes.

16.   Personopplysninger

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering, eksempelvis dersom selger har et saklig behov for å gjennomføre en kredittvurdering av kjøper.

Forbrukertilsynet anbefaler at det utarbeides en personvernerklæring, som er lett tilgjengelig i nettbutikken. Denne erklæringen bør blant annet inneholde opplysninger om hvilke personopplys- ninger som registreres og hvorfor, hva personopplysningene brukes til og om nettsiden bruker cookies. Det bør videre opplyses om at kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse rettet eller slettet, samt hvordan kjøper kan klage på behandlingen av egne personopplysninger. Vi anbefaler selger å sette seg inn i og følge Datatilsynets veileder for personvernerklæring.

Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes, med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Selger kan kun rette markedsføringshenvendelser ved direkte elektriske kommunikasjonsmetoder, slik som SMS, e-post o.l., dersom kjøper har avgitt et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til det, eller dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold. I et kunde- forhold kan markedsføringen bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på.

17.   Konfliktløsning

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting. [12]

18.   Kildeliste

[1] Lov av juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp.

[2] Lov av juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

[3] Lov av mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

[4] Lov av januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

[5] Lov av mars 2010 nr. 9 om vergemål.

[6] Angrerettloven § 8 femte ledd Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. § 2.

[7] Angrerettloven § 8 annet

[8] Angrerettloven § 8 femte ledd Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. § 1.

[9] Angrerettloven § 25 tredje

[10] Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 54 b

[11] Forbrukerkjøpsloven § 18 a

[12] Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 4-5 (7)

Google Translate »